ریاست صحت عامه

د خپرېدو نېټه: Jan 16, 2017

د پاى نېټه: Feb 10, 2017

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست صحت عامه ولایت لوگر به کلنیک تداوی و مشهوره دهی معتادین مواد مخدر ولایت لوگر ولسوالی محمد اغه برای سال مالی ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۵ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۶ به یک در بند حویلی که دارای چهار باب اطاق وغیره ضروریات ان باشد . و در جوار ولسوالی محمداغه موقیعت داشته باشد . ضرورت دارد .اشخاصکه خواهش قرارداد داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز در خواست های ایشان را به ریاست صحت عامه ولایت لوګر تسلیم نماید . شرط نامه را ملاحظه کرده تضمین اخذ میګردد.ریاست صحت عامه ولایت لوگر به کلنیک تداوی و مشهوره دهی معتادین مواد مخدر ولایت لوگر ولسوالی محمد اغه برای سال مالی ۱۳۹۶ از تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۵ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۶ به یک در بند حویلی که دارای چهار باب اطاق وغیره ضروریات ان باشد . و در جوار ولسوالی محمداغه موقیعت داشته باشد . ضرورت دارد .اشخاصکه خواهش قرارداد داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ روز در خواست های ایشان را به ریاست صحت عامه ولایت لوګر تسلیم نماید . شرط نامه را ملاحظه کرده تضمین اخذ میګردد.