ریاست معارف ولایت لوگر اگاهی عامه

د خپرېدو نېټه: Nov 22, 2016

د پاى نېټه: Dec 17, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست معارف ولایت لوگر میخواهد که از تخصیص دست داشته سال مالی 1396 خویش محروقات زمستانی مورد ضرورت سال مذکور را قرارداد نماید شرکت ها و موسیساتیکه خواهش قرارداد داشته باشد بعد از نشر اعلان الی بیست ویک روز کاری به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست معارف لوگر حاضر شوند شرطنامه را ملاحظه کرده تضمین اخذ میشود