مستوفیت ولایت لوګرغرض اعمار پروژه های ذیل به قرار دادی ضرورت دارد .

د خپرېدو نېټه: Sep 20, 2016

د پاى نېټه: Oct 02, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

مستوفیت ولایت لوګرغرض اعمار پروژه های ذیل به قرار دادی ضرورت دارد .

۱ –  اعمار اطاق  ګارد روم .

۲ – رنګمالی داخل و خارج تعمیر مستوفیت .

۳-  دیوار استحکامی و محافظوی  مستوفیت ولایت لوګر .

۴ –  سرک ساحه سبز صحن حویلی ریاست مستوفیت .

۵- پروژه اګاهی عامه .

اشخاص که خواهش قرار داد ان را داشته باشد غرض اخذ فورمه افر کشایی به مدیریت عمومی اداری مستوفیت لوګر مراجه نموده پول تضمین نقدآ اخذ میګردد شرطنامه را ملاحظه نماید بعد از نشر اعلان مدت 14 روز رسمی قابل اعتبار میباشد