ریاست کار اموراجتماعی شهداومعلولین پروژه خریداری تجهیزات ووسایل حرفوی مربوطه خویش را به اعلان داوطلبی مجدد میسپارد که شامل وسایل ذیل میباشد .

د خپرېدو نېټه: Aug 09, 2016

د پاى نېټه: Aug 15, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست کار اموراجتماعی شهداومعلولین پروژه خریداری تجهیزات ووسایل حرفوی مربوطه خویش را به اعلان داوطلبی مجدد میسپارد که شامل وسایل ذیل میباشد .

نجاری ٬نلدوانی ٬ خیاطی ٬ ږیرنګ ساختمان ٬ میخانیک عراده جات ٬ و فلزکاری میباشد بنا اشخاص و موسساتیکه خواهش قرارداد را در راستای خریداری مواد فوق الذکر داشته باشد از نشر اعلان الی مدت (۷) یوم عرایض خویش را به ریاست کاراموراجتماعی شهداومعلولین ولایت لوګر تسلیم شرطنامه را ملاحظه تصمین اخذ میګردد.