ریاست معارف ولایت لوګر

د خپرېدو نېټه: Aug 06, 2016

د پاى نېټه: Sep 11, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست معارف ولایت لوګر میخواهد در سال  ۱۳۹۵دیوار احاطه ریاست معارف ٬ دیوار احاطه لیسه ذکور محمد اغه و آهن پوش مکتب ابتدائیه حاجی ګلون را با میز وچوکی برای شاګردان مکاتب مرکز (پل علم ) ولسوالی محمد اغه ٬ ولسوالی برکی برک ٬ ولسوالی خوشی ٬و ولسوالی چرخ ترمیم نماید  نماید شرکت ها و موسساتیکه خواهش فرارداد را داشته باشد بعد از نشر اعلان الی بیست ویک ۲۱ روز کاری به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف ولایت لوګر حاضر شوند شرطنامه را ملاحظه میتواند تضمین اخذ میګردد