د لوگر ولایت شاروالی ریاست د سیمساری مارکیټ په قرارداد ورکوی

د خپرېدو نېټه: Jul 12, 2016

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر مارکیت سیمساری خویش را بابت سال 1395 قرارداد می نماید. موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت (7) یوم رسمی به مدیریت خدمات و تدارکات شاروالی پل علم ولایت لوگر تسلیم نموده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقدا اخذ میگردد.