د لوگر ولایت شاروالی ریاست یو دانه اکسکواتور په قرارداد نیسی

د خپرېدو نېټه: Jul 12, 2016

د پاى نېټه: Jul 14, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر به یک عراده اکسکواتور ضرورت دارد موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت 14 یوم رسمی به مدیریت خدمات و تدارکات شاروالی پل علم ولایت لوگر تسلیم نموده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقدا اخذ میگردد.