لوګر والي د (نيمه ورځ له ولس سره) پروګرام کې نن ورځ د دیرشو کسانو ستونزي حل کړې.

لوګر والي د (نيمه ورځ له ولس سره) پروګرام کې نن ورځ د دیرشو کسانو ستونزي حل کړې.
(مرغومي-44) د لوګر والي محمد حلیم فدايي نن په (نیمه ورځ له ولس سره) پروګرام کې د یرشو کسانو ستونزې او مشکلات ځای پرځای اویا د تیلفون د لارې د اړونده ادارې سره حل کړه.
دمرکز او محمداغې ولسوالۍ  یوشمېراوسیدونکو د ځمکې د سرپناه غوښتنه کوله چې عریضې یې د ښاروالۍ ادارې ته راجع شوې.
 التمور سیمې اوسیدونکو ستونزه درلوده چې ښوونځی یې نه چهار دیوالي او نه ودانۍ لري او په یو کنډر کور کې زده کوونکي زده کړه کوي چې د ملي پیوستون ته وظیفه ورکړل شوه چې د چهار دیوالۍ ستونزه عاجله سروې او حل کړي او پوهنې ریاست وعده وکړه چې په ۱۳۹۶ کال کې به ورته ودانۍ جوړه شي.

د دې تر څنګ یو شمیر نورې ستونزې او عرایض چې خلکو یې په اړه مراجعه کړې وه حل او فصل شوې.