د کارموندنی اعلان خصوصآ د مسجد امامانو ته

اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد)
ریاست حج و اوقاف ولایت لوګر در نظر دارد تا ۹۹ بست کمبود ملا امامان مساجد را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام نماید 
1 – ملا امامان 6 مساجد جامع در مرکز 
بست: ۳
تعداد بست : ۶
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل فوق بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
2 – ملا امامان 13 مساجد جامع در مرکز 
بست: ۴
تعداد بست : ۱۳
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
3 – ملا امامان 29 مساجد غیر جامع در مرکز 
بست: ۴
تعداد بست : ۲۹
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
4 – ملا امامان 12 مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی برکی برک
بست: ۴ 
تعداد بست : ۱۳
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
5 – ملا امامان ۱۳ مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی محمدآغه
بست: ۴ 
تعداد بست : ۱۴
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
6 – ملا امامان 5 مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی چرخ
بست: ۴ 
تعداد بست : ۶
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
7 – ملا امامان 3 مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی خروار
بست: ۴ 
تعداد بست : ۴
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
8 – ملا امامان 6 مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی ازره
بست: ۴ 
تعداد بست : ۷
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
9 – ملا امامان 6 مساجد غیر جامع و یک مسجد جامع در ولسوالی خوشی 
بست: ۴ 
تعداد بست : ۷
شرایط : 
حد اقل درجه تحصیل بکلوریا در رشته های علوم دینی به درجه تحصیل بالاتر ارجعیت داده میشود 
دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه
اشخاص که خود را واجد شرایط میدانند میتواند از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹الی ۱۳۹۵/۵/۱۰ غرض اخذ فورم درخواستی و معلومات بیشتر به مدیریت مالی و اداری ریاست حج ، ارشاد و اوقاف ولایت لوګر مراجعه نمایند