د کارموندنی اعلان

 


ریاست موسسه تحصیلات عالی لوگر در نظر دارد تا یک بست پنجم خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام نماید
1 مدیریت دفتر ریاست 
بست : 5
اشخاص که خودر را واجد شرایط میدانند میتواند از تاریخ 1395/4/29 الی 1395/5/7 غرض اخذ فورمه درخواستی به مدیریت عمومی منابع بشری ریاست تحصیلات عالی لوگر مراجعه نماید

اعلان کاریابی 
ریاست موسسه تحصیلات عالی لوگر در نظر دارد تا یک بست پنجم خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام نماید
1 مدیریت دفتر ریاست 
بست : 5
اشخاص که خودر را واجد شرایط میدانند میتواند از تاریخ 1395/4/29 الی 1395/5/7 غرض اخذ فورمه درخواستی به مدیریت عمومی منابع بشری ریاست تحصیلات عالی لوگر مراجعه نماید