د کارموندنی اعلان

ریاست اقتصاد ولایت لوگر یک بست کمبود ذیل را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگزارد
عنوان بست. مدیر عمومی تنظیم و نظارت فعالیت های انکشافی
بست. 4
علاقمندان میتواند از تاریخ 12 الی 24 برج سرطان سال جاری غرض معلومات بیشتر به ریاست محترم اقتصاد مراجعه نمایند