داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د لوگر ولایت شاروالی ریاست د سیمساری مارکیټ په قرارداد ورکوی
ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر مارکیت سیمساری خویش را بابت سال 1395 قرارداد می نماید. موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت (7) یوم رسمی به مدیریت خدمات و تدارکات شاروالی پل علم...
Jul 12, 2016 -
د لوگر ولایت شاروالی ریاست یو دانه اکسکواتور په قرارداد نیسی
ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر به یک عراده اکسکواتور ضرورت دارد موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت 14 یوم رسمی به مدیریت خدمات و تدارکات شاروالی پل علم ولایت لوگر تسلیم نموده...
Jul 12, 2016 Jul 14, 2016
پاڼه 2 از 2
تېر12راتلونكی