پیام والی

4 hours 8 minutes ago

 مقام ولایت لوگر به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

عبدالقیوم رحیمی
1